Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP  2015

ALLE TALL I KR 1 000

RESULTATREGNSKAP 2015

Note20152014
Driftsinntekter:
Egne inntekter221 47219 631
Tilskudd385 98679 589
Gevinst ved salg eiendommer00
Sum driftsinntekter107 45799 220
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4.666 69566 877
Avskrivninger74 9892 158
Andre driftskostnader527 54624 266
Sum driftskostnader99 23093 301
Driftsoverskudd/-underskudd8 2275 919
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter919583
Finanskostnader2 198656
Sum netto finansinntekter-1 278-73
Årsoverskudd6 9495 847
Årets overskudd disponeres slik
Annen egenkapital106 9495 847
Sum6 9495 847

BALANSE

Note20152014
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler:
Teaterbygning700
Nybygg, Teaterveien 174 2924 342
Lagerbygning700
Hus og leiligheter723 48423 484
Teaterhallen74 0984 143
Rømningsvei Intimscenen78 7539 375
Inventar73820
Fast bygningsmessig inventar733 3516 695
Teknisk utstyr75 7022 191
Biler700
Sum varige driftsmidler80 06150 230
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
Pensjonsmidler600
Sum anleggsmidler83 36153 530
Omløpsmidler
Varer152156
Fordringer:
Debitorer1383249
Andre kortsiktige fordringer1910
Forskuddsbetalte kostnader758254
Sum fordringer1 232503
Bankinnskudd, kontanter og lignende832 38619 532
Sum omløpsmidler33 67020 190
SUM EIENDELER117 03173 720

GJELD OG EGENKAPITAL

EgenkapitalNote20152014
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10.11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1047 35640 407
Sum opptjent egenkapital47 35640 407
Sum egenkapital50 76443 815
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser600
Avsetning til vedlikehold122 3082 912
Sum avsetning for forpliktelser2 3082 912
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1340 1749 285
Sum annen langsiktig gjeld:40 1749 285
Sum langsiktig gjeld42 48212 197
Kortsiktig gjeld
Leverandører17 9092 503
Skyldig offentlige avgifter15 7605 265
Annen kortsiktig gjeld1, 1410 1189 942
Sum kortsiktig gjeld23 78617 709
SUM GJELD OG EGENKAPITAL117 03173 720

NOTER TIL REGNSKAPET

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall)

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger 
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar/kafé-virksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.


Egne inntekter20152014
Billettsalg13 06111 503
Programsalg3759
Gjestespill036
Teaterbaren1 8411 957
Diverse inntekter6 5336 076
21 47219 631


NOTE 2 – EGNE INNTEKTER

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.15 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Posten «Diverse inntekter» består bl.a. av gaver og sponsormidler.Tilskudd til driften20152014
Staten58 90654 326
Rogaland Fylkeskommune8 4187 760
Stavanger Kommune17 79816 490
Øvrig tilskudd8641 013
85 98679 589


NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE

Tilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. I tillegg er det inntektsført tidligere mottatte tilskudd til ny Scenerigg på Hovedscenen fra Staten på kr. 1 100 000, Stavanger Kommune kr. 314 000 og Rogaland Fylkeskommune på kr. 160 000.

I tillegg har Stavanger Kommune utbetalt kr 1 000 000 til forprosjekt for nytt teaterbygg. Benyttede midler i prosjektet er inntektsført under «Øvrig tilskudd».
Lønnskostnader20152014
Lønninger51 23151 179
Arbeidsgiveravgift7 7997 808
Pensjonskostnader6 9196 124
Andre ytelser7471 765
Sum personalkostnader66 69566 876
Antall årsverk107.5(inkluderer kunstneriske tjenester
fra selv.næringsdrivende)
GodtgjørelserLønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder983161
Direktør98220


NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. I tillegg har teatersjefens enkeltpersonforetak mottatt kr 192 500 i honorar for scenografioppdrag ved teatret.

Styreleder har mottatt kr 68 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 107 148. Godtgjørelse til revisor har i 2015 vært på kr 123 750 for revisjon og kr 27 812,50 for andre rådgivningstjenester.
Dekorasjonskostnader3 3452 200
Varekjøp bar/kantine/salgsartikler9681 093
Honorarer3 4783 015
Husets drift6 5736 699
Generelle driftskostnader5 3873 394
Transport og reiser1 7191 464
Salgs- og informasjonskostnader4 4704 419
Møtekostn./representasjon/kontingenter/gaver661618
Tap på fordringer050
Kostnadsførte investeringer9471 314
27 54624 265


NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet.

Kostnadene utgjør kr 2 891 914. Tilsvarende kostnad i 2014 var kr 2 586 774.
Akturarberegning:
Kollektiv ordningKollektiv ordning
42 36942 004
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1279 53583 096
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12-74 342-64 786
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12519318 310
Arbeidsgiveravgift7322 582
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.125 92520 892
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-5 925-20 892
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)00
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga00
Økonomiske forutsetninger:20152014
Diskonteringsrente2,50 %2,30 %
Forventet lønnsregulering2,50 %2,75 %
Forventet G-regulering2,25 %2,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,30 %3,20 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,50 %1,75 %
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20152014
Pensjonspremie betalt7 6356 904
Pensjonspremie påløpt740
Andel trukket ansatte-855-832
Omkostninger6552
Sum kostnad6 9196 124


NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Kollektiv pensjonsforsikring:

Rogaland Teater har tariffestet kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon og er unntatt bestemmelsene i «Lov om obligatorisk tjenestepensjon», jfr §1, 3.

Ordningen omfatter i alt 95 aktive personer og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom DNB Livsforsikring ASA. I tillegg betaler teatret reguleringspremie for oppsatte rettigheter til medlemmer i KLP som ikke ble overført til ny ordning 01.01.2000.

Uforsikret ordning (AFP):

Rogaland Teater er tilknyttet Fellesordningen for AFP som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2015 ble premien satt til 2,4% av årslønn mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp. Tilsvarende sats for 2016 er satt til 2,5%. Premieinnbetaling i 2015 utgjorde kr 808 039.

I samsvar med Finansdepartmentets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende AFP-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartmentet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.


NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeater-bygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 4031 3146 3267 96823 484853615112 416
Tilgang til anskaffelseskost30 1184 39440834 920
Avgang til anskaffelseskost654207861
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40331 4326 32611 70823 4846461023146 475
Akk. avskrivninger pr. 01.011 40919 0802 40309455 776085361531 081
Reversering akk. avskrivninger, avgang554207761
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.12.4 73147 5792 4033 1531 2536 006064664166 412
Bokført verdi pr. 31.12.8 7538 390028 27950 725 70123 484038280 061
Årets ordinære avskrivning6229503 15330878400264 989
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger6229503 15330878400264 989
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20/ 33%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5/3 år-10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineær-Lineær

Teatret eier i alt 10 selveierleiligheter og 1 enebolig.

Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, fettutskiller kantine, ENØK-system, personlift, løftesystem Teaterhallen og løpekatt HS med 10%. Lysutstyr, av-utstyr og verkstedsmaskiner avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5% og heis Teaterhallen med 4%.

Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 517 428.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til
egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt,
men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av
innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL

AksjekapitalInnskutt EKAnnen EkSUM
Egenkapital 31.12.20141083 30040 40743 815
Årets resultat006 9496 949
Egenkapital 31.12.20151083 30047 35650 764

NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2015 av følgende aksjeklasser:
2015
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-27.6
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8.4
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold og avsetning til forsømt vedlikehold.


NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 37 031 781.Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:20152014
25 0716 137


NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

20152014
Skyldig feriepenger55 5056 62
Forskudd fra kunder1 232516
Påløpte kostnader1 557776
Forskudd på tilskudd/gaver1 5732 764
Annen kortsiktig gjeld206224
SUM10 1189 942

KONTANTSTRØMANALYSE
20152014
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter6 9495 847
Gevinst ved salg anleggsmidler00
Avskrivninger og nedskrivninger4 9892 158
Endring i varelager10413
Endring i kundefordringer-13420
Endring i leverandørgjeld5 406-122
Endring i andre tidsavgrensede poster-428875
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter16 8868 790
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Innbetaling ved salg av investering00
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler00
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-34 920-1 471
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-34 920-1 471
-18 034-2 599.4
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld33 0000
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-2111-533
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter30 889-533
Nettoendring i likvide midler gjennom året12 8556 786
Likviditetsbeholdning 1.1.19 53212 747
Likviditetsbeholdning 31.12.32 38619 532

Analysen viser netto kontantstrøm i de operasjonelle aktiviteten (indirekte modell).